بلوئر چند پیستونی

خلاء هوا را از محفظه خارج کرده و به داخل مخزن ذخیره آن می راند. هنگامی که مخزن ذخیره به حداکثر فشار هوا می رسد ، کمپرسور خاموش می شود. … هنگامی که فشار به زیر یک عدد خاص کاهش می یابد ، کمپرسور دوباره روشن می شود.