بلوئر هوادهی دمنده

بلوئر هوادهی دمنده - بلوئر هوادهی یا دمنده هوا یک دستگاه است که در انتقال و جابه جایی جریان هوا یا گاز نقش دارداین دستگاه‌ها برای دمیدن هوا

بلوئر هوادهی دمنده

بلوئر هوادهی یا دمنده هوا یک دستگاه است که در انتقال و جابه جایی جریان هوا یا گاز نقش اساسی دارد
این دستگاه‌ها برای دمیدن هوا، تصفیه مایعات، تهویه مطبوع، خشک کردن، و کاربردهای صنعتی دیگر استفاده می‌شوند
بلوئر هوادهی می‌تواند از انواع مختلفی مانند بلوئر ساید چنل، بلوئر دوار با جابه جایی مثبت، و بلوئر گریز از مرکز استفاده شود، هر کدام با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود
این دستگاه‌ها از نظر فنی می‌توانند بلوئرهای هوای یکپارچه دنده‌ای یا چند مرحله‌ای گریز از مرکز و دمنده‌های هوای سه لوبی یا پیچی باشند